Opleveringskeuring voor Algemene ruimtes

U heeft een appartement gekocht. Doorgaans maakt een appartement deel uit van een Vereniging van Eigenaren kortweg VvE. Dit betekent dat het exterieur en de algemene gebruiksruimtes, conform de splitsingsakte onder de VvE vallen. Deze onderdelen worden door de contractpartij apart opgeleverd. Deze oplevering is een juridisch moment waarbij het complex wordt nagekeken op de contractuele en bouwkundige staat. Dit alles wordt weergegeven in een proces verbaal van oplevering. Hierin worden alle nog aanwezige gebreken opgenomen. Om achteraf problemen en discussies te voorkomen is het verstandig om de staat van de Algemene ruimtes objectief te controleren.

Bij een opleveringskeuring door Bouwkundig Adviesbureau Bloom wordt het complex van top tot teen bekeken en beoordeeld aan de hand van de huidig geldende bouwnormen en regelgeving (Bouwbesluit) en de eis van goed en deugdelijk werk. Dit alles wordt genoteerd in een gedetailleerd rapport aangevuld met mondeling advies.

Zodra de bouwer/contractpartij u schriftelijk op de hoogte stelt van datum oplevering, dan kunt u met mij een afspraak maken voor een keuring.